Sinoda 2021-2023: Za sinodalno Cerkev

Objavljeno: 28. 09. 2021

|

<strong>Sinoda 2021-2023</strong>: <em>Za sinodalno Cerkev</em>

Sinodalni proces z naslovom Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje in poslanstvo se bo v Rimu slovesno odprl 9. in 10. oktobra 2021, po krajevnih Cerkvah pa 17. oktobra. Eden osrednjih delov sinode bo praznovanje XVI. splošnega rednega zasedanja škofovske sinode oktobra 2023.

Temu bo sledilo obdobje uresničevanja sklepov, ki bo ponovno vključevalo krajevne Cerkve (prim. EC, členi 19–21). S sinodo papež Frančišek vabi vso Cerkev k razmisleku o temi, ki je odločilnega pomena za njeno življenje in poslanstvo: »Ravno pot sinodalnosti je pot, ki jo Bog pričakuje od Cerkve tretjega tisočletja.«

To potovanje, ki sledi »prenovi« (it. aggiornamento) Cerkve v skladu z drugim vatikanskim koncilom, je dar in naloga: s skupno hojo in skupnim premišljevanjem o opravljeni poti bo Cerkev lahko po lastni izkušnji spoznala, kateri procesi ji lahko pomagajo živeti občestvo, doseči sodelovanje in se odpreti poslanstvu. Prav naša »skupna hoja« je tisto, v čemer se najučinkoviteje uresničuje in kaže narava Cerkve kot božjega romarskega in misijonarskega ljudstva.

Spodbuja in vodi nas temeljno vprašanje: Kako se danes na različnih ravneh (od krajevne do vesoljne) uresničuje ta »skupna hoja«, ki Cerkvi omogoča, da oznanja evangelij v skladu z zaupanim ji poslanstvom; h katerim korakom nas vabi Sveti Duh, da bi rastli kot sinodalna Cerkev?

Da bi mogli skupaj odgovoriti na to vprašanje, moramo poslušati Svetega Duha, ki kot veter »veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre« (Jn 3,8), hkrati pa moramo biti odprti za presenečenja, ki nam jih bo na tej poti gotovo pripravil. Tako bomo sprožili dinamiko, ki nam bo pomagala požeti nekaj sadov sinodalnega spreobrnjenja, ki bo postopoma zorelo. Ti cilji so velikega pomena za kakovost cerkvenega življenja in uresničevanje poslanstva evangelizacije, ki smo ga v moči krsta in birme deležni vsi.

V pomoč pri sinodalnem procesu so odgovorni pripravili Pripravljalni dokument. Ta je v službi sinodalne poti, zlasti kot orodje za spodbujanje prvega dela, poslušanja Božjega ljudstva v krajevnih Cerkvah in posvetovanja z njim (oktober 2021–8  april 2022) v upanju, da bo sprožil ideje, energijo in ustvarjalnost vseh, ki se bodo udeležili te poti, in da bomo lažje delili sadove njihovih prizadevanj. S tem namenom: 1) se dokument začne z orisom nekaterih pomembnih značilnosti okoliščin sodobnega časa; 2) strnjeno ponazori temeljne teološke reference za pravilno razumevanje in prakso sinodalnosti; 3) ponudi nekaj svetopisemskih misli, ki naj spodbujajo meditacijo in pobožno premišljevanje na poti; 4) osvetli nekatere vidike, s katerimi lahko znova prebiramo izkušnje živete sinodalnosti; 5) prikaže nekaj načinov, kako lahko zastavimo to ponovno branje po molitvi in izmenjavi. Za konkretno pomoč pri organizaciji dela je na voljo metodološki Priročnik (Vademekum) (it. Vademecum), ki je priložen pripravljalnemu dokumentu.

 

Temeljno vprašanje, ob katerem bomo na sinodi razmišljali

Sinoda zastavlja naslednje temeljno vprašanje: Sinodalna Cerkev v oznanjevanju evangelija ›hodi skupaj‹. Kako se ›skupna hoja‹ danes uresničuje v vaši krajevni Cerkvi? H katerim korakom nas vabi Sveti Duh, da bi v tej ›skupni hoji‹ rasli? (PD 26).

Pri odgovoru na zgornje vprašanje smo povabljeni, da:

 1. se spomnimo izkušenj: Katere izkušnje v naši krajevni Cerkvi nam to temeljno vprašanje prikliče v spomin?;
 2. še enkrat poglobljeno preberemo te izkušnje: Česa se lahko ob teh izkušnjah veselimo? Na katere težave in ovire smo ob njih naleteli? Katere rane so se pokazale? Do katerih spoznanj smo prišli?;
 3. naberemo sadove, ki jih bomo delili: Kje sredi teh izkušenj odmeva glas Svetega Duha? Kaj nas prosi? Katere točke je treba potrditi, kakšne spremembe se obetajo, katere korake je treba narediti? Kje zaznamo soglasje? Kakšne poti se odpirajo za našo krajevno Cerkev?

 

Teme, o katerih bomo razmišljali ob temeljnem vprašanju

 1. TOVARIŠI NA POTI

V Cerkvi in družbi smo drug ob drugem na isti poti. Kdo v naši krajevni Cerkvi ›hodi skupaj‹? Kdo so tisti, ki so od Cerkve oddaljeni? Kako smo poklicani, da rastemo kot tovariši? Katere osebe ali skupine so ostale na obrobju?

 1. POSLUŠATI

Prvi korak je poslušanje, vendar moramo najprej brez predsodkov odpreti um in srce. Kako nam Bog govori po glasovih, ki jih včasih prezremo? Kako poslušamo laike, zlasti ženske in mlade? Kaj nam pri poslušanju pomaga ali nas ovira? Kako dobro poslušamo tiste na obrobju? Kako vključujemo prispevek posvečenih mož in žena? Kaj nas omejuje pri poslušanju zlasti tistih, ki imajo drugačne poglede kot mi? Koliko prostora dajemo glasovom manjšin, zlasti ljudem, ki živijo v revščini, na obrobju ali so socialno izključeni?

 1. JASNO SPREGOVORITI

Vsi so povabljeni k pogumnemu in neustrašnemu govoru (parrhesia), torej z vključevanjem svobode, resnice in ljubezni. Kaj omogoča oziroma ovira pogumno, odkrito in odgovorno izražanje mnenja v naši krajevni Cerkvi in družbi? Kdaj in kako lahko povemo, kaj nam je pomembno? Kako deluje odnos s krajevnimi mediji (ne samo katoliškimi mediji)? Kdo govori v imenu krščanske skupnosti in kako te ljudi izbiramo?

 1. PRAZNOVATI

»Skupna hoja« je mogoča le, če temelji na skupnem poslušanju Božje besede in obhajanju evharistije. Kako molitev in liturgično obhajanje navdihujeta in usmerjata naše skupno življenje in poslanstvo v naši skupnosti? Kako navdihujeta najpomembnejše odločitve? Kako spodbujamo dejavno sodelovanje vseh vernikov v bogoslužju? Koliko prostora je namenjenega opravljanju služb lektorja in akolita?

 1. SOODGOVORNI V NAŠEM SKUPNEM POSLANSTVU

Sinodalnost je v službi poslanstva Cerkve, v katerem so poklicani sodelovati vsi njeni člani. Kako so krščeni poklicani k dejavni udeležbi v poslanstvu misijonarskih učencev? Kaj krščenemu preprečuje, da bi bil dejaven v poslanstvu? Katera področja poslanstva zanemarjamo? Kako skupnost podpira svoje člane, ki se zavzemajo za služenje v družbi (družbena in politična zavzetost, v znanstvenem raziskovanju in poučevanju, v spodbujanju socialne pravičnosti, v zaščiti človekovih pravic in v skrbi za skupni dom itd.)? Kako Cerkev pomaga tem članom, da živijo svoje služenje družbi kot poslanstvo? Kako poteka razločevanje v odločitvah, povezanih s poslanstvom, in kdo sodeluje pri tem?

 1. DIALOG V CERKVI IN DRUŽBI

Za dialog sta potrebni vztrajnost in potrpežljivost, vendar omogoča medsebojno razumevanje. Koliko se različni ljudje v naši skupnosti srečujejo, da bi vzpostavljali dialog? Kateri so kraji in načini dialoga v naši krajevni Cerkvi? Kako spodbujamo sodelovanje s sosednjimi škofijami, z redovnimi skupnostmi na našem območju, z laičnimi združenji in gibanji itd.? Kako se lotevamo razhajanj v viziji, konfliktov in težav? Katerim posebnim vprašanjem v Cerkvi in družbi moramo posvetiti več pozornosti? Kakšne izkušnje v dialogu in skupnem prizadevanju imamo z verniki drugih religij in z neverniki? Kako se Cerkev pogovarja in uči od drugih družbenih sektorjev: sveta politike, ekonomije, kulture, civilne družbe, revnih?

 1. EKUMENIZEM

Dialog med kristjani različnih veroizpovedi, ki jih združuje en krst, ima posebno mesto na sinodalni poti. Kakšne odnose ima naša cerkvena skupnost s člani drugih krščanskih veroizpovedi? Kaj imamo skupnega in kako hodimo skupaj? Katere sadove smo nabrali ob tej »skupni hoji«? Katere težave se pojavljajo? Kako lahko naredimo naslednji skupni korak naprej?

 1. OBLAST IN SODELOVANJE

Sinodalna Cerkev je sodelujoča in soodgovorna. Kako naša cerkvena skupnost določa cilje, ki jih želimo doseči, pot, po kateri jih bomo dosegli, in korake, ki jih moramo storiti? Kako se v naši krajevni Cerkvi izvaja oblast? Katere prakse timskega dela in soodgovornosti imamo? Kdo je zadolžen za vrednotenje in kako poteka? Kako se spodbuja služenje laikov in prevzemanje odgovornosti s strani vernikov? Kako delujejo sinodalni organi na ravni krajevne Cerkve (pastoralni sveti v župnijah in škofijah, duhovniški svet itd.)? Imajo rodovitne izkušnje? Kako lahko pri svojem sodelovanju in vodenju spodbujamo bolj sinodalni pristop?

 1. RAZLOČEVATI IN ODLOČATI

V sinodalnem slogu se odločitve sprejemajo z razločevanjem tega, kar Sveti Duh govori po našem celotnem občestvu. Katere postopke in metode uporabljamo za sprejemanje odločitev? Kako jih lahko izboljšamo? Kako spodbujamo sodelovanje pri odločanju v hierarhično strukturiranih skupnostih? Ali nam naše metode odločanja pomagajo poslušati celotno Božje ljudstvo? Kakšen je odnos med posvetovanjem in odločanjem in kako ju uresničujemo? S katerimi orodji spodbujamo transparentnost in odgovornost? Kako lahko rastemo v skupnem duhovnem razločevanju?

 1. VZGAJATI SE ZA SINODALNOST

Sinodalnost vključuje dovzetnost za spremembe, vzgojo in trajno učenje. Kako naša cerkvena skupnost vzgaja ljudi, da so bolj sposobni »hoditi skupaj«, poslušati drug drugega, sodelovati v poslanstvu in v dialogu? Kakšno vzgojo ponujamo za razločevanje in izvajanje oblasti na sinodalni način?

Na spletnem mestu sinode bomo objavili predloge, kako na preprost in zanimiv način zastaviti ta vprašanja različnim skupinam ljudi. Škofijam, župnijam ali cerkvenim skupinam ni treba zajeti vseh teh vprašanj, temveč naj opravijo razločevanje in se posvetijo tistim vidikom sinodalnosti, ki najbolj zadevajo njihove okoliščine. Sodelujoče bi radi spodbudili, da iskreno in brez zadržkov delijo svoje izkušnje iz resničnega življenja ter skupaj razmislijo o tem, kaj Sveti Duh želi razkriti v tem, kar si podelijo.

 

Gradiva za sinodo

Na tem mestu objavljamo vsa trenutno razpoložljiva gradiva (molitev za sinodo, logotip …), ki nam bodo v pomoč na sinodalni poti.

 

Molitev za sinodo 

 

Pripravljalni dokument sinode 2021-SLO

Vademekum-Za sinodalno Cerkev-SLO

Logotip sinode z napisom (pdf)

Logotip sinode brez napisa (pdf)

 

 

 

Povej naprej.