Molitveno bogoslužje za sredo velikonočne osmine

Objavljeno: 15. 04. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>sredo velikonočne osmine</em>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj in kdo bo bral psalm.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Aleluja! O Bog, vir večnega življenja, veseli se zbiramo ob tebi – Luč sveta, sreča nebes. Darujemo ti sami sebe, kakor si ti podaril samega sebe nam. Usmili se nas, bodi z nami, napolni nas s Svetim Duhom, ki ga pričakuje vsa Cerkev. Naj se po Njem srečamo s tabo in te slavimo.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Hvaležni za Božjega Sina, ki nas združuje s svojim vstajenjem slavimo našega Boga in mu izrecimo naše zahvale.

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PSALM

Bralec: Zemlja je polna Gospodove dobrote. (Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9)

Vsi (odpev): Zemlja je polna Gospodove dobrote.

 

Bralec:

Slavite Gospoda, kličite njegovo ime,

oznanjujte med narodi njegova čudovita dela!

Pojte mu, igrajte mu,

pripovedujte o vseh njegovih čudežih! Odpev.

Bralec:

Ponašajte se z njegovim svetim imenom,

naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda!

Opazujte Gospoda in njegovo moč,

vedno iščite njegovo obličje! Odpev.

Bralec:

O zarod njegovega služabnika Abrahama,

sinovi njegovega izvoljenca Jakoba!

On je Gospod, naš Bog;

njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Odpev.

Bralec:

Na veke se spominja svoje zaveze,

obljube, ki jo je določil za tisoč rodov,

zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom,

prisege, ki jo je dal Izaku. Odpev.

 

EVANGELIJ

Bralec: Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in veselimo se ga. Aleluja.

Voditelj: Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,13-35)

Glej, dva izmed Jezusovih učencev sta šla prav tisti prvi dan v tednu v trg Emavs, ki je šestdeset tečajev oddaljen od Jeruzalema. Govorila sta med seboj o vsem tem, kar se je bilo zgodilo. Medtem ko sta se pogovarjala in se vpraševala, se je sam Jezus približal in šel z njima, njune oči pa so bile zadržane, da ga nista spoznala.

Rekel jima je: »Kakšni so pogovori, ki jih imata med seboj po poti?« Žalostna sta obstala. Eden, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: »Ali si ti edini tujec v Jeruzalemu in nisi zvedel, kaj se je ondi zgodilo te dni?« Rekel jima je: »Kaj?« Ta dva sta rekla: »Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom: kako so ga izdali naši veliki duhovniki in poglavarji v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrhu vsega tega je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo.

Pa tudi nekatere žene izmed naših so nas ostrašile; šle so namreč zarana h grobu in, ko niso našle njegovega telesa, so prišle in pripovedovale, da so videle tudi prikazen angelov, kateri pravijo, da živi. In šli so nekateri izmed naših h grobu in so našli tako, kakor so rekle žene, njega samega pa niso videli.«

On jima je rekel: »O nespametna in po srcu počasna za verovanje vsega tega, kar so povedali preroki! Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo?« In začel je z Mojzesom in vsemi preroki ter jima je razlagal, kar je bilo o njem v vseh pismih.

Približali so se trgu, kamor so šli, in on se je delal, da gre dalje. Silila sta ga, govoreč: »Ostani z nama, proti večeru gre in dan se je že nagnil.« Vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima k mizi, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal. Odprle so se jima oči in sta ga spoznala: on pa jima je zginil izpred oči.

In rekla sta drug drugemu: »Ali ni bilo najino srce goreče v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma?« Vstala sta še tisto uro in se vrnila v Jeruzalem; našla sta zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi, in ti so pripovedovali: »Gospod je res vstal in se prikazal Simonu.« Tudi onadva sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: V tišini premišljujmo, kaj hoče Gospod povedati vsakemu od nas. Lahko kdo pove tudi naglas.

 

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI

Voditelj: Kako nekaj čudovitega je moralo biti za učenca, da sta videla Gospoda. Ponovno srečanje z Njim, ki je toliko časa napolnjeval njuno srce. Jezus se jim počasi približa in neprepoznan hodi in posluša njuno zgodbo. Kako nekaj nedojemljivega in čudovitega je, da se Gospod vesolja zanima za njiju. Hoče slišati, o čem se pogovarjata. Njuni pogovori postanejo nekaj, o čemer se zanima večni Bog. Kako nekaj opogumljajočega je, da smo za Boga zanimivi! Tako kot je k njima vstopil, tako hoče vstopiti tudi k tebi. Želi slišati tvoje pogovore, tvoje misli, tvoje načrte. Želi biti del tvojega življenja – preprosto, ker si mu dragocen.

Po drugi strani pa želi zakrit, a vendar dejaven prebivati tudi v tebi. Ko učencema namreč razlomi Kruh in ga zaužijeta vstopi v njiju – preobleče se v njiju in hodi po svetu. Tudi v tebe se želi Jezus preobleči in hoditi po svetu ter oznanjati Božjo dobroto. Iskreno mu reci: »Da, Gospod.«

 

ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

Voditelj povabi: Po naročilih, ki jih je dal Jezus sveti sestri Mariji Favstini Kowalski, od velikega petka do nedelje po veliki noči molimo devetdnevnico Božjega usmiljenja. Jezus ji je za šesti dan naročil:

»Danes pripelji k meni krotke in ponižne duše in vsa otroška srca. Potopi jih v moje usmiljenje. Postali so podobni mojemu srcu in so me krepili v bolečem smrtnem boju. Bili so kot angeli, ki bedijo ob mojih oltarjih. Izlil bom nanje slapove milosti, zakaj le ponižna srca, katerim se popolnoma zaupam, morejo sprejeti vse moje milosti.«

Pomislimo na vse, ki jih Jezus omenja in jih morda poznamo, vključimo pa tudi take osebe širom po svetu.

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Dobri Bog,

vsako leto nas razveseljuješ s slavjem Kristusovega vstajenja.

Naj nam to praznovanje pomaga,

da bomo prišli do neminljivega veselja.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: arhiv PS

Povej naprej.